Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dins Safety Training BV, kantoorhoudende te 4538 AS Terneuzen (Nederland),
Mr. F.J. Haarmanweg 52, ingeschreven in het register gehouden door de
Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 000018839533
hanteert de navolgende algemene voorwaarden:

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Dins Safety Training BV, hierna Dins

De ondernemer die bedrijfsmatig dienstverlening aanbied op het
gebied van ARBO gerelateerde veiligheidsopleidingen.
Te weten het aanbieden van onderzoek, opleiding, opleidingsontwikkeling,
trainingen, workshops en organisatieadviezen ten aanzien van
arbeidsomstandigheden, alsook VCA-VCU-ISO certificeringen.

2. Aanbieding

Iedere offerte van Dins betreffende het leveren van haar diensten.

3. Overeenkomst

Ieder contract dat tussen opdrachtgever en Dins tot stand komt,
elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle
(rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van het
contract, niet zijnde een aanbieding.

4. Diensten

Alle dienstverlening die het onderwerp is van een overeenkomst
tussen opdrachtgever en Dins.

5. Voorwaarden

Deze algemene leveringsvoorwaarden.

6. Opdrachtgever /wederpartij

Degene die met Dins een overeenkomst is aangegaan danwel degene
die een aanbieding in de zin van lid 2 heeft aangevraagd of ontvangen.

7. Opdracht

Iedere opdracht tot het verrichten van de werkzaamheden zoals bedoeld
in lid 1 van de opdrachtgever aan Dins.

8. Cursist

Natuurlijk persoon welke een door Dins aangeboden opleiding zoals
beschreven in lid 1, zal gaan volgen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken
onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
die betrekking heeft op door Dins, te leveren diensten van welke
aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
vereenkomsten met Dins waarbij voor de uitvoering derden dienen te
worden betrokken.

2.3 Indien naast deze voorwaarden nog andere voorwaarden van toepassing
zijn, prevaleren ingeval van tegenstrijdigheid deze algemene voorwaarden.

2.4 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien
partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de wederpartij
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden
op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd worden,
dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig
van toepassing. Dins en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden
teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

2.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze
algemene voorwaarden wordt geregeld of indien er onduidelijkheid bestaat
omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen binnen deze
algemene voorwaarden, dan dient deze situatie te worden beoordeeld of
worden uitgelegd naar de geest van de algemene voorwaarden.

2.8 Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst
nadrukkelijk bekend gemaakt aan de opdrachtgever en maken integraal
deel uit van de algemene informatievoorziening van Dins.

Artikel 3. Aanbieding

3.1 Alle door Dins uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend,
tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte
schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt.

3.2 Alle door Dins uitgebrachte aanbiedingen dan wel offertes
gelden gedurende 3 maanden na dagtekening van de aanbieding dan wel
offerte, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk een andere
termijn voor aanvaarding is vastgelegd.

3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn
exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,
eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten,
daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 Dins kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden
gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs
kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel
een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving
bevat. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen of
offertes van Dins ontheffen haar dan ook van de nakomingsplicht en
/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit
voortvloeiend, ook na totstandkoming van de overeenkomst.

3.5 Alle bij de offerte behorende bijlagen blijven eigendom van
Dins en dienen op haar eerste verzoek te worden geretourneerd.
Behoudens haar uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming zal de
opdrachtgever een door Dins verstrekte offerte niet aan derden
ter inzage geven of ter beschikking stellen en mag deze evenmin
worden verveelvoudigd dan wel openbaar worden gemaakt.

3.5 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte
of aanbieding opgenomen aanbod dan is Dins daaraan niet gebonden.
De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij Dins dit anders aangeeft.

3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Dins niet tot
het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor
toekomstige opdrachten.

3.8 In de offerte/overeenkomst wordt tenminste het navolgende
vastgelegd:

 - naam van de opdrachtgever;

 - datum van de overeenkomst/offerte;

 - omschrijving van de opdracht;

 - het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden;

 - eventuele bijzondere voorwaarden;

 - termijnen en wijzen van betaling.

3.9 De overeenkomst tussen opdrachtgever en Dins komt enkel
tot stand na schriftelijke bevestiging van Dins.
Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk,
de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke acceptatie
wordt betwist, zijn opdrachtgever en Dins aan de overeenkomst
gebonden.

3.10 Dins behartigt te allen tijde alle belangen van de derden
binnen haar portfolio. Opdrachtgevers van Dins mogen niet
rechtstreeks contact opnemen met deze derden. Opdrachtgevers
mogen evenmin, tenzij Dins schriftelijk hiertoe voorafgaand
toestemming heeft verleend, deze partijen enige overeenkomsten
laten tekenen. Overeenkomsten die in strijd met deze voorwaarden toch
rechtstreeks worden aangegaan, zonder medeweten van Dins, zijn niet
bindend.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zoals vermeld in de overeenkomst zijn in euro’s
en zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege
worden opgelegd. Eventuele extra kosten zoals reis- en verblijf-,
verzend- en administratiekosten zijn niet in de prijs inbegrepen
en zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is
overeengekomen.

4.2 De in de aanbiedingen of offertes van Dins weergegeven
bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen,
koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante
factoren. De prijzen zoals Dins deze in haar brochures dan wel
op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te
allen tijden gewijzigd worden. Indien na de (order)bevestiging één of
meerdere van deze factoren wijzigen, is Dins gerechtigd de
overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.
Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging
wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10% van het
totale overeengekomen bedrag, heeft de wederpartij het recht de
vereenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn
met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden, tenzij de verhoging
van de prijs voortvloeit uit de bevoegdheid of verplichting ingevolgde
de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de
prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij
het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

4.3 Alle offertes en aanbiedingen van Dins zijn gebaseerd op de
informatie die door de opdrachtgever aan Dins is verstrekt,
waarbij de opdrachtgever ervoor instaat dat daarbij alle essentiële
informatie voor de uitvoering van de opdracht correct aan Dins
wordt verstrekt.

4.4 Kosten van eventueel aangeschafte goederen of geleverde
diensten worden rechtstreeks aan opdrachtgever doorberekend.

Artikel 5. Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst tussen Dins en de opdrachtgever komt tot
stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte van Dins
schriftelijk aanvaardt en Dins deze aanvaarding accordeert, dan wel
nadat Dins het inschrijfformulier van de opdrachtgever ondertekend
retour heeft ontvangen en heeft goedgekeurd.

5.2 De overeenkomst tussen Dins en de wederpartij wordt aangegaan
voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst
anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders overeenkomen.

5.3 Dins heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.

5.4 Indien door Dins dan wel door haar ingeschakelde derden
in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op
locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen
locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid
gewenste faciliteiten van deze medewerkers.

5.5 De overeenkomst bestaat uit deze algemene voorwaarden alsmede de
opdrachtbevestiging. De
overeenkomst komt tot stand conform artikel 5.1.

5.6 Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de
opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen door
Dins, wordt de opdracht niettemin geacht te zijn tot stand gekomen
op het moment dat Dins op verzoek van de opdrachtgever met de
uitvoering van de opdracht is gestart.

5.7 De overeenkomst komt in plaats van en vervangt eerdere
correspondentie, afspraken, documentatie en/of overige informatie.

5.8 Dins is gerechtigd om, indien noodzakelijk, de overeenkomst in
verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte
afzonderlijk te factureren. Dins zal de wederpartij hierover
voorafgaand informeren.

5.9 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat
het noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen,
dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing
van de overeenkomst overgaan dan wel een nieuwe overeenkomst opstellen.
Indien de aard, de omvang of de inhoud van de overeenkomst wordt
gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief
opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor
hetgeen is overeengekomen. Het oorspronkelijk overeengekomen
bedrag kan worden verhoogd of verlaagd. Dins zal daarvan zoveel als
mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging in de overeenkomst
kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden
gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging
van de overeenkomst, daaronder inbegrepen de wijziging in prijs
en termijn van uitvoering.

5.10 Zonder daarmee in gebreke te komen ten aanzien van de
oorspronkelijke overeenkomst kan Dins een verzoek tot wijziging
van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of
kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben.

5.11 Bij wijzigingen van de overeenkomst, daaronder inbegrepen een
aanvulling, is Dins gerechtigd daar pas uitvoering aan te geven
nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de vernieuwde voorwaarden,
waaronder eveneens de prijs, tijdstip van uitvoering. Het niet of
niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert
geen wanprestatie op van Dins en is voor de wederpartij geen grond
om de overeenkomst te ontbinden dan wel te vernietigen.

5.12 Indien tussen partijen een bepaalde termijn is overeengekomen
zal Dins deze termijn steeds zoveel mogelijk in acht nemen,
doch dit is nimmer een fatale termijn.
Bij overschrijding van de termijn dient de wederpartij Dins
derhalve eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
Dins dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden
om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.13 Dins kan door de opdrachtgever, bij niet tijdige nakoming
en voor zover deze niet nakoming Dins kan worden toegerekend,
na het geven van een redelijke termijn tot nakoming en na een
ingebrekestelling, enkel aansprakelijk worden gesteld voor
directe schade welke uit dit verzuim
voortvloeit.

5.14 Indien Dins gegevens behoeft van de wederpartij voor de
uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet
eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig ter
beschikking heeft gesteld aan Dins. Dit geldt eveneens voor de
eventuele terbeschikkingstelling van medewerkers van de opdrachtgever
aan Dins, die bij de werkzaamheden van Dins betrokken zullen zijn.

5.15 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens, medewerking en/of werkruimte niet tijdig aan
Dins worden verstrekt, zal Dins daarvan melding doen aan de opdrachtgever
en heeft Dins het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever
in rekening te brengen.

5.16 De door Dins aanvaarde opdracht leidt tot een
inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatverbintenis,
tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anderszins zijn overeengekomen.
Dins zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig goed specialisme uitvoeren, een en ander op
grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.17 Dins behoudt zich het recht voor om, indien dit naar haar
inzicht noodzakelijk blijkt, wijzigingen door te voeren in de
indeling voor dag- en avondopleidingen alsook om examens te wijzigen voor
wat betreft tijd en plaats.

5.18 Cursisten zijn verplicht om zich op verzoek van Dins
(dan wel diens docenten en/of examinatoren) te legitimeren
tijdens een opleiding of examen.

5.19 In geval dat Dins ten gevolge van weersomstandigheden niet
op de overeengekomen termijn haar diensten kan leveren, zal deze
termijn worden opgeschoven naar een nieuwe termijn. Opdrachtgever
kan na beëindiging van de weersomstandigheden een nieuwe termijn
aandragen bij Dins.

Artikel 6. Betaling

6.1 Betaling van de facturen van Dins dient te geschieden binnen
de overeengekomen termijn(en), doch uiterlijk binnen 15 dagen
na factuurdatum (voor ondernemingen) en voor particulieren uiterlijk
binnen 4 werkweken voor de aanvang van de cursus,
tenzij schriftelijk anders is aangegeven door Dins. De betalingstermijn
is te beschouwen als een fatale termijn. De wederpartij is niet gerechtigd om
enige vordering op Dins te verrekenen met de door Dins in rekening
gebrachte bedragen.

6.2 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand kunnen
de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

6.3 Dins is te allen tijde gerechtigd zekerheid in de vorm van
aanbetaling te bedingen ten aanzien van haar vordering,
waarbij voornoemde zekerheidsstelling niet limitatief is.

6.4 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een
door Dins aangewezen bankrekening. Dins heeft steeds het
recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst
zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen,
zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst
door Dins, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling
door Dins is ontvangen. Indien de vooruitbetaling zou worden geweigerd,
is Dins bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de wederpartij
aansprakelijk voor de daaruit voor Dins voortvloeiende schade.

6.5 Zodra de in het eerste lid gegeven termijn is overschreden,
is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim,
waarna de opdrachtgever 1 % rente per maand of indien hoger de
wettelijke rente is verschuldigd over het volledige factuurbedrag.

De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening
van het volledig verschuldigde bedrag. De opdrachtgever is tevens alle
buitengerechtelijke kosten van invordering verschuldigd.
Deze kosten bedragen 15% over de hoofdsom met een minimum van € 40,00.
Deze worden als volgt conform het Besluit vergoeding
voor buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) berekend:

- over de eerste Euro 2.500, - 15% met minimum van € 40, -

- over de volgende Euro 2.500,- 10%

- over de volgende Euro 5.000,- 5%

- over de volgende Euro 190.000,- 1%

- over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met maximum van €6.775, -

6.6 Alle kosten van inning (waaronder begrepen de volledige kosten van
rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie dan ook verleend)
komen geheel voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke
incassokosten van Dins, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden
met een minimum van € 40,- vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom.
Deze kosten zullen, zodra door Dins rechtsbijstand is ingeroepen resp.
de vordering te incasso uit handen is gegeven, zonder enig bewijs
in rekening worden gebracht en door de wederpartij verschuldigd zijn.
Het voorgaande laat onverlet het recht van Dins om hogere kosten in
rekening te brengen indien hetgeen op basis van de percentages is
berekend, niet kostendekkend is.

6.7 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst tot
vermindering van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de
verschuldigde rente en dan van de opeisbare facturen die het langst open
staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking
heeft op een latere factuur.

6.8 De wederpartij dient de factuur nauwgezet te controleren.
Bezwaren inzake (de hoogte) van de factuur, dienen binnen tien
dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Dins kenbaar te
worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de
ederpartij (eventuele) rechten ter zake verloren.

6.9 Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden is Dins
gerechtigd om van de opdrachtgever volledige schadevergoeding
te vorderen indien de opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen
uit de overeenkomst.

6.10 Dins kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod
tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde
voor de toerekening van de betaling aanwijst. Dins kan volledige aflossing
van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opgevallen en
lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6.11 Indien Dins en de opdrachtgever zijn overeengekomen dat
(deel)betalingen van de diensten uiterlijk vòòr of op de
overeengekomen termijn van uitvoering zal plaatsvinden,
kan deze betalingsverplichting door geen enkele reden worden
opgeschort door de opdrachtgever.

6.12 Het indienen door opdrachtgever van een klacht,
ontslaat opdrachtgever niet van zijn (betalings-) verplichtingen
en opzichte van Dins.

6.13 Opdrachtgever mag pas tot eventuele publicatie van Intellectueel
eigendomsrecht beschermd materiaal uit handen van Dins overgaan na
diens toestemming en nadat de overeengekomen
vergoedingen aan Dins zijn voldaan.

6.14 Eventueel door Dins gegeven kortingen hebben uitsluitend en
alleen betrekking op de nettoprijs en gelden alleen voor de
betreffende opdracht.

Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse annulering
van de overeenkomst

7.1 Dins is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te
schorten of de overeenkomst te ontbinden in de volgende gevallen:

- De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet,
niet volledig of niet tijdig nakomt;

- Na het sluiten van de overeenkomst Dins ter kennis
gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de
wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

- De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomt verzocht
is om zekerheid te stellen voor zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- Indien door de vertraging aan de zijde van de wederpartij
niet langer van Dins kan worden gevergd dat zij de overeenkomst
tegen de oorspronkelijke voorwaarden zal nakomen;

- Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard
zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien
er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid
niet van Dins kan worden gevergd.

7.2 Indien overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen
van Dins op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
Indien Dins de nakoming van haar verplichtingen opschort,
behoudt zij onverminderd haar aanspraken welke voortvloeien
uit de wet en overeenkomst.

7.3 Indien Dins tot opschorting of ontbinding overgaat,
is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten.

7.4 Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is,
is Dins gerechtigd tot verkrijging van vergoeding van schade
en onkosten, waaronder inbegrepen directe en indirecte kosten.

7.5 De wederpartij wordt geacht in verzuim te zijn indien
deze enige verplichting uit de overeenkomst niet
of niet tijdig nakomt, alsmede indien de wederpartij
niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een
gestelde termijn alsnog volledig na te komen.

7.6 In het geval van verzuim van de wederpartij is
Dins gerechtigd, zonder enige verplichting tot vergoeding van
schade, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de
wederpartij en/of het door de wederpartij eventueel aan Dins
verschuldigde bedrag terstond in zijn geheel op te eisen.

7.7 In geval van wanprestatie door de wederpartij,
is deze jegens Dins verplicht tot verlening van een
schadevergoeding of schadeloosstelling.

7.8 In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance
van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en
voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven
- ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere
omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn
vermogen kan beschikken, staat het Dins vrij om de overeenkomst
terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst
te annuleren, zonder enige verplichting haarzijds tot betaling van
enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
De vorderingen van Dins op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk
opeisbaar.

7.9 Indien de wederpartij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
annuleert, dan zullen alle kosten en de voor de uitvoering van
de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij
in rekening worden gebracht.

7.10 Een opleidingsactiviteit (training, coaching, sparring) kan geen
doorgang vinden wanneer naar oordeel van Dins het aantal deelnemers
onvoldoende is om het nodige effect te garanderen, dan wel door ziekte
of anderszins. Partijen zullen in deze gevallen een nieuwe datum
vaststellen.

7.11 Mocht een opleidingsactiviteit geen doorgang vinden,
dan zullen de deelnemers via opdrachtgever op de hoogte gesteld worden.

7.12 Indien een deelnemer niet of ten dele op de opleidingsactiviteit
verschijnt, is de opdrachtgever desalniettemin het totaal verschuldigde
bedrag verschuldigd. In geval van ziekte van een deelnemer kan een
vervanger aan opleidingsactiviteit deelnemen, mits de vervanger past
binnen de doelgroep van desbetreffende opleidingsactiviteit.

7.13 Annuleringen van een activiteit door de opdrachtgever dient
schriftelijk (per brief) te geschieden uiterlijk 4 weken voor
de aanvangsdatum van de opleiding.

- Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de opleiding is opdrachtgever
verplicht 10% van het totaal verschuldigde bedrag te betalen,
zulks onverminderd het recht op volledige schadevergoeding indien
de in werkelijkheid door Dins geleden schade hoger is.

- Bij een annulering binnen 4 weken voor aanvang van de
opleiding is opdrachtgever verplicht 30% van het totaal
verschuldigde bedrag te betalen, zulks onverminderd het recht op
volledige schadevergoeding indien de in werkelijkheid door Dins
geleden schade hoger is.

- Bij een annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de
opleiding is opdrachtgever gehouden om de totaal overeengekomen
som te voldoen aan Dins, zulks onverminderd het recht op
volledige schadevergoeding indien de in werkelijkheid
door Dins geleden schade hoger is.

- Bij tussentijds verlaten van de opleiding, om welke
reden dan ook, wordt door Dins geen restitutie verleend.

Artikel 8. Overmacht

8.1 Dins is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting
jegens de wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt
als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld
en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of het verkeer

8.2 Onder het begrip ‘overmacht’ wordt in ieder geval verstaan,
doch niet limitatief: onvoorziene omstandigheden, ook van
economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Dins zijn ontstaan
zoals o.a. weersomstandigheden, een ernstige storing in het bedrijf,
stakingen, oorlog, vertragingen en vertraagde of foutieve levering
van zaken, materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen
toeleveringsbedrijven van Dins.

8.3 Dins is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is
van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht,
kan Dins de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden,
dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

8.4 Indien Dins bij het intreden van overmacht gedeeltelijk aan
haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan de
erplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q.
leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij
gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

8.5 In geval dat Dins om reden van weersinvloeden haar werkzaamheden
niet op de overeengekomen termijn kan aanvangen dan wel voortzetten,
heeft de wederpartij geen recht op enige vorm van (schade)vergoeding
uit welke hoofde dan ook. Ook indien er tussen partijen een fatale
termijn is overeengekomen, welke ten gevolge van weersomstandigheden
niet kan worden behaald, is er door de opdrachtgever geen enkele
vorm van verhaal van (schade)vergoeding mogelijk ten aanzien van
Dins.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Dins is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die
de wederpartij heeft geleden, indien en voor zover die schade het
rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dins.

9.2 Dins is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook,
ontstaan doordat Dins is uitgegaan van door of namens de wederpartij
verstrekte onjuiste en/of onvolledig informatie en/of gegevens.

9.3 De totale aansprakelijkheid van Dins zal in alle gevallen
slechts zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij
het totale door Dins aan de wederpartij te betalen bedrag uit hoofde
van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van
schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor
die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) althans tot dat gedeelte van
de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.4 De aansprakelijkheid van Dins is in ieder geval steeds beperkt
tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

9.5 Dins is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
Daaronder begrepen doch niet uitsluitend, gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.

9.6 Dins is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor
zover de wederpartij zich tegen de desbetreffende schade heeft
verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

9.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld
van Dins of haar leidinggevenden.

9.8 De wederpartij vrijwaart Dins voor eventuele aanspraken
van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan Dins toerekenbaar is.

9.9 Indien Dins door derden mocht worden aangesproken,
dan is de wederpartij gehouden Dins zowel binnen als buiten
rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dan van
hem verwacht mag worden. Indien de wederpartij in gebreke blijft
in het nemen van passende maatregelen, is Dins zonder ingebrekestelling
gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de
zijde van Dins daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van
de opdrachtgever.

9.10 Dins is ten aanzien van in opdracht van haar door derden verrichte
werkzaamheden op gelijke wijze aansprakelijk als voor werkzaamheden
door haar eigen werknemers verricht, tenzij de aansprakelijkheid
het gevolg is van opzet of grove schuld van de derde.

9.11 Schadeclaims dienen binnen drie maanden na het ontstaan van de
schade bij Dins schriftelijk te zijn
gemeld op straffe van verval.

9.12 Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke
nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Dins gehouden is,
dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade en kosten aan de
zijde van Dins die daardoor direct of indirect is ontstaan.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

10.1 Alle teksten, foto’s, tekeningen, schetsen, schema's, monsters,
modellen, kennis, e.d. waaronder ook software, die door Dins worden
gecreëerd en gehanteerd blijven, ook indien zij aan de wederpartij ter
hand worden gesteld, geestelijk en/of fysiek eigendom van Dins en
mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van
Dins, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen
Dins en de wederpartij gebruikt worden. Het bepaalde in dit artikel
vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet.
Niets in deze Algemene Voorwaarden impliceert een overdracht van
intellectueel eigendomsrechten.


10.2 Dins behoudt zich de overige rechten en bevoegdheden voor
die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere
intellectuele wet- en regelgeving. Dins heeft het recht de door
de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen
kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover
hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij
ter kennis aan derden
wordt gebracht.

10.3 De wederpartij vrijwaart Dins voor aanspraken van derden,
ter zake van diensten afkomstig van Dins, betreffende
intellectuele eigendomsrechten.

10.4 Ander gebruik, hergebruik, opslaan, kopiëren,
openbaar maken of ter beschikking stellen aan derden van
opleidingsmateriaal, content creation, foto’s, filmmateriaal
dan wel overige auteursrechtelijk beschermd materiaal van Dins,
is niet toegestaan tenzij Dins voorafgaand uitdrukkelijk toestemming
hiertoe heeft verleend. Het gebrek aan een schriftelijke toestemming
geldt als bindend bewijs voor het feit dat de vereiste toestemming
niet is gegeven.

10.5 In het geval de intellectueel eigendomsrechten op (een deel van)
de diensten, producten, opleidingsmateriaal en/of content toekomen
aan licentiegevers van Dins, zal opdrachtgever mogelijk de
licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden moeten accepteren
teneinde (alle functies van) de diensten en/of producten te kunnen
gebruiken. Indien opdrachtgever dat niet wil, komt hem ter zake
geen enkele aanspraak jegens Dins toe.

Artikel 11. Geheimhouding en Wbp

11.1 Dins is verplicht tot geheimhouding van alle informatie
en gegevens van de opdrachtgever jegens derden, voor zover,
zonder toedoen van Dins niet voor het publiek domein beschikbaar.

11.2 Opdrachtgever verplicht zich jegens Dins tot strikte
geheimhouding van al hetgeen hem bekend is of zal worden, al dan
niet in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, betreffende de
onderneming (en) van Dins en voorts zulke informatie strikt
vertrouwelijk te behandelen, tenzij die informatie van algemene
bekendheid is dan wel indien openbaarmaking daarvan op grond van
wettelijke of op grond van beurs- of andere reglementen vereist is.

11.3 Opdrachtgever is verplicht om werknemers en derden welke door
hem worden ingezet bij de uitvoering van de overeenkomst dan wel
ten opzichten van welke de diensten van Dins gericht zijn
(bijvoorbeeld in het kader van een opleiding) dezelfde verplichting
op te leggen als in het tweede lid van dit artikel is opgenomen.

11.4 De mogelijkheid bestaat dat Dins in het kader van de
overeenkomst persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming
persoonsgegevens (“Wbp”) van (werknemers en/of klanten van)
opdrachtgever verwerkt. Deze persoonsgegevens zullen worden
verwerkt conform het Privacy Statement van Dins en
de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wbp.

11.5 Dins zal de persoonsgegevens die ten behoeve van
opdrachtgever worden verwerkt adequaat beveiligen.
Dins zal passende technische en organisatorische maatregelen
ten uitvoer leggen om de persoonsgegevens te beveiligen
tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de
stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging,
een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de
risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen


 - Fysieke beveiliging en beveiliging van apparatuur/
   gegevensbestanden, waaronder firewalls, password-log-in en/of
   encryptie;

- Het uitwerken van een beleidsdocument voor
  informatiebeveiliging;

- Het toewijzen van verantwoordelijken voor beveiliging;

- Het hanteren van toegangsbeveiliging (procedures om bevoegde
  werknemers toegang te geven tot de informatiesystemen- en diensten).

11.6.1 Dins staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle
omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk
omschreven beveiliging ontbreekt, zal Dins zich inspannen dat de
beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van
de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het
treffen van de beveiliging verbonden kosten redelijk is.
11.6.2 Opdrachtgever stelt enkel persoonsgegevens aan Dins ter
beschikking voor verwerking, indien hij zich ervan heeft verzekerd dat
de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. De
verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving
van de door partijen afgesproken maatregelen.
11.6.3 In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een
datalek in de zin van artikel 33 AVG zal Dins de verwerkings-
verantwoordelijke dan wel opdrachtgever daarover zonder
onredelijke vertraging informeren.
11.6.4 Dins zal de verwerkingsverantwoordelijke waar
mogelijk bijstaan in het nakomen van zijn verantwoordelijkheden
jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals
bedoeld in artikel 33 en 34 AVG.
11.6.5 In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage,
rectificatie, wissing en/of beperking van de verwerking zoals
bedoeld in artikel 15 – 19 AVG, richt aan Dins, zal Dins het
verzoek zelf afhandelen voor zo ver zij dit zelf kan doen.
Zij zal verwerkingsverantwoordelijke van het verzoek op de
hoogte te stellen. Dins mag de kosten voor de afhandeling
van het verzoek doorbelasten aan de opdrachtgever.
11.6.6 Ten aanzien van de aansprakelijkheid van Dins voor
schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van de verwerking, is hetgeen in de artikelen
9 en 13 van deze overeenkomst in bepaald van overeenkomstige
toepassing.
11.6.7 Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens
en al hetgeen met betrekking tot de wbp zijn de bepalingen
zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 12. Garanties en vrijwaring

12.1 Elk gebruik van de diensten en/of producten is voor
risico en verantwoordelijkheid van opdrachtgever.
Dins heeft steeds enkel een inspanningsverplichting.

12.2 Opdrachtgever garandeert dat hij de diensten en/of
producten niet zal gebruiken:

- Op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de
rechten van Dins of van derden en/of op en anders onrechtmatige
wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van
de persoonlijke levenssfeer;

 - In strijd met geldende wet- of regelgeving;

 - In strijd met een bepaling van de overeenkomst;

 - In strijd met deze algemene voorwaarden.

Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één
of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient
de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’
van deze algemene voorwaarden.

13.2 Op een met Dins gesloten overeenkomst is het Nederlands recht
van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk
in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar haar vestigingsplaats heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.

13.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op de overeenkomst
of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden
beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement
waarin Dins ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is
gevestigd, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

13.4 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter,
nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil
in onderling overleg te beslechten.

13.5 Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is
overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe
deze algemene voorwaarden de wederpartij aanleiding geven
door het verloop van een jaar
sedert uitvoerdatum

13.6 Klachten van de opdrachtgever over de diensten en /
of werkzaamheden dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na
datum van de beëindigde diensten en / of werkzaamheden
schriftelijk aan Dins kenbaar gemaakt te worden.
Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak
jegens Dins terzake.

13.7 In geval van een gegrond bevonden klacht over verrichte
diensten en / of werkzaamheden heeft Dins het recht deze
diensten en / of werkzaamheden alsnog binnen een redelijke
termijn op juiste wijze te verrichten, dan wel de opdrachtgever
voor het betreffende deel van de opdracht te crediteren.

Artikel 14. Algemene voorwaarden

14.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Terneuzen.

14.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie
c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen
van de rechtsbetrekking.

14.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds
bepalend voor de uitleg daarvan.

footer